Publications (11) FRANCISCO GOENAGA MENDIZABAL publications

2009

 1. Hauta-galderez

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 43, Núm. 1, pp. 381-404

2008

 1. Aditz-azpikategorizazioa hiztegigintzarako lantzen

  Euskalgintza XXI. mendeari buruz XV. biltzarra: Hizkuntza gaiak (Euskaltzaindia), pp. 325-344

 2. Euskal neurri sintagmen azterketa baterako: zenbat X, zenbat X-ago, zenbat X gehiago

  Jean Haritschelhar-i omenaldia (Euskaltzaindia), pp. 211-239

2006

 1. BEHAR-en lekua euskal hiztegian eta gramatikan

  Andolin gogoan: essays in honour of professor Eguzkitza (Servicio de Publicaciones), pp. 397-416

2004

 1. Analyzing verbal subcategorization aimed at its computational application

  Inquiries into the lexicon-syntax relations in Basque (Bilbao : Universidad del País Vasco), pp. 95-126

 2. Hizkuntza erronkak Euskal Autonomia Erkidegoan

  Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, Núm. 69, pp. 17-34

2003

 1. -EN eta -KO atzizkiez berriro

  Euskal Gramatikari eta literaturari buruzko Jardunaldiak XXI. mendearen atarian (I-II) (Euskaltzaindia), pp. 279-303

 2. Basque grammar and normalisation

  Basque and (Paleo) Hispanic studies in the wake of Michelena's work: Proceedings of the first Conference of the Koldo Mitxelena Chair=Koldo Mitxelena Katedraren Lehen Jardunaldietako Aktak= Actas del Primer Congreso de la Cátedra Luis Michelena

2002

 1. Erramu Boneta. Festschrift for Rudolf P. G. de Rijk coord.

  Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea

1998

 1. Subcategorización verbal vasca: propuesta inicial y herramienta de validación

  Procesamiento del lenguaje natural, Núm. 23, pp. 118-125