Fruizko hizkeraazterketa linguistikoa

  1. URIARTE GARAI, JON ANDONI
Zuzendaria:
  1. Alfonso Irigoyen Echevarria Zuzendaria

Defentsa unibertsitatea: Universidad de Deusto

Defentsa urtea: 1995

Epaimahaia:
  1. Ana María Echaide Itarte Presidentea
  2. Juan Manuel Etxebarria Ayesta Idazkaria
  3. Iñaki Gaminde Terraza Kidea
  4. José Luis Álvarez Enparantza Kidea
  5. Rosa Miren Pagola Petrirena Kidea

Mota: Tesia

Laburpena

Doktoretza-tesi honen helburua gaur egun Fruizen egiten den euskararen azterketa linguistikoa egitea da. Lan honek ondoko atalak ditu: 1. ATARIKOAK 2. FONETIKA: BOKALISMOA. 3. FONOLOGIA: SEGMENTALAK, SUPRASEGMENTALAK (AZENTUA, INTONAZIOA). 4. MORFOLOGIA: DEKLINABIDEA, ADITZA. 5. SINTAXIA. 6. ERANSKINA. 7. BIBLIOGRAFIA. Lehen kapituluan, ikerketa lan honen ezaugarri orokorrak eta erabilitako metodologia azaltzen dira. Bigarren kapituluan fonetika aztertzen da, eta zehazki bokalismoa. Azken helburua Fruizko triangelu bokalikoa lortzea da, eta bide batez, beste hizkera batzuetako triangeluekin konparatzea. Oroz gain, ikerketa akustikoa da. Hirugarren kapitulua fonologiari eskainia dago. Lehenengo atalean, sistema fonetiko-fonemikoa deskribatzen da, eta honekin batera erregela fonologikoei dagozkien beste zenbait ezaugarri: ezarpen eremua, ordena eta abar. Kapitulu honen bigarren atalean, azentua eta intonazioa aztertzen dira. Bi azterketa hauek, ikerketa akustikoa dute abiapuntu. Laugarren kapituluan morfologia aztertzen da; deklinabidea eta aditza, hain zuzen ere. Lehenbizi paradigmak ematen dira, eta ondoren Fruizko hizkerari dagozkion ezaugarri bereziak aztertzen dira. Bosgarren kapitulua sintaxiari lotua dago; bertan, koordinazioa eta menderakuntza aztertzen dira bereziki. Seigarren kapitulua eranskina da. Bertan, testu libreen transkripzio batzuk daude; tesi hau egiteko erabili izan den corpusaren lagin txiki bat besterik ez da. Azkenik, ikerketa lan hau egin ahal izateko erabilitako bibliografia gehitu da.