Doktorego-tesia

  1. New methodology for feeder reconfiguration in distribution networks with distributed energy resources 2012

    Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Tesi epaimahaiak (1)

  1. Epaimahaiko Secretario/a

    Compliance verification methodology for renewable generation integration. Application to island power grids 2015

    Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

    Etxegarai Madina, Agurtzane