Implantes unitarios

  1. Esteban, S.
  2. Pérez-Nievas, I.
  3. Redondo, I.
  4. Achútegui, I.
  5. Santamaria, J.
  6. Landa, S.
Journal:
Revista vasca de odonto-estomatología = Odontoestomatologiaren Euskal aldizkaria

ISSN: 1695-2286

Year of publication: 2000

Volume: 10

Issue: 1

Pages: 20-26

Type: Article

More publications in: Revista vasca de odonto-estomatología = Odontoestomatologiaren Euskal aldizkaria