Anàlisi del desenvolupament d’un procés d’innovació sobre l’enfocament didàctic d’un museu de ciència

  1. Soler Artiga, Marta
Supervised by:
  1. Josep Bonil Gargallo Director
  2. Neus Sanmartí Puig Director

Defence university: Universitat Autònoma de Barcelona

Fecha de defensa: 29 November 2013

Committee:
  1. José Gutiérrez Pérez Chair
  2. Genina Calafell Secretary
  3. Maite Morentin Pascual Committee member

Type: Thesis

Teseo: 351574 DIALNET lock_openTDX editor

Abstract

L’elaboració d’un enfocament didàctic complex per a museus, així com la descripció i l’anàlisi del procés d’innovació seguit per conceptualitzar-lo i caracteritzar-lo, serà el punt central d’aquesta recerca. Aquest procés d’innovació serà guiat per un marc teòric, motiu pel qual analitzarem el procés des dels tres blocs que aquest destaca com a importants per estructurar les estratègies que afavoreixen implementar un procés d’innovació en l’oferta educativa d’un museu de ciència: el pensar (marc conceptual), el fer (marc metodològic) i el comunicar (marc comunicatiu). Es caracteritzen aquests tres àmbits que han definit la innovació tot integrant la la ciencia escolar (Izquierdo, M), la transposició museogràfica (Marandino, M), i la complexitat (Bonil, J). Aquests aspectes han orientat el disseny dels instruments creats per recollir i analitzar les dades aportades per l’equip educatiu que treballa al Museu Agbar de les Aigues, i el professorat, dos agents considerats clau en el procés d’innovació. Es tracta d’un anàlisi de cas a partir de les dades recollides durant quatre anys (2006-2010) i analitzades durant dos anys més (2010-12). Gràcies a aquest anàlisi s’ha pogut elaborar conclusions i aportacions que poden orientar nous procesos d’innovació i enfocaments didàctics de museus que vulguin incorporar la complexitat al seu projecte educatiu.