Dialekto-berdintzeari Lezamatik begiraadinaren, generoaren eta hizkuntz jarreren garrantziaz

 1. García-Palomino, Azler 1
 1. 1 Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU
Journal:
Fontes linguae vasconum: Studia et documenta

ISSN: 0046-435X

Year of publication: 2021

Issue Title: Fontes Linguae Vasconum

Year: 53

Issue: 131

Pages: 113-145

Type: Article

DOI: 10.35462/FLV131.5 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

More publications in: Fontes linguae vasconum: Studia et documenta

Abstract

It has extensively been shown that regionally marked variants are being replaced gradually by forms with supralocal currency. This process, generally referred to as dialect levelling, is widespread in Basque-speaking areas, especially as a result of the consolidation of Standard Basque. This paper aims to study the sociolinguistic distribution of Low Vowel Assimilation (LVA) in Lezama Basque according to age, gender, and language attitudes. The results reported here show a significant effect of both age and gender in apparent time, but suggest that solidarity towards the town and local vernacular is the most significant factor in explaining the distribution of LVA in Lezama Basque.

Bibliographic References

 • Al-Wer, E., Horesh, U., Alammar, D., Alaodini, H., Al-Essa, A., Al-Hawamdeh, A., Al-Qahtani, K. & Ab Hussain, A. (2020). Probing linguistic change in Arabic vernaculars: A sociohistorical perspective. Language in Society, 49, 1-22. https://doi.org/10.1017/S0047404520000706
 • Andersen, H. (1988). Center and periphery: adoption, diffusion, and spread. In J. Fisiak (arg.), Historical dialectology: Regional and social (39.-83. or.). Berlin: Mouton de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110848137.39
 • Amorrortu, E. (2001). Unibertsitate-ikasleen euskalki eta batuarekiko jarrerak. In J. Goikoetxea (arg.), Euskalkia eta hezkuntza (61.-80. or.). Bilbo: Mendebalde Euskal Kultura Alkartea.
 • Amorrortu, E. (2003). Hizkuntza aldakortasuna eta identitatea. In I. Gaminde, J. Goikoetxea & I. Sarriugarte (arg.), Ahozkotasuna aztergai (15 7.-16 7. o r.). B i lbo: Mendebalde Kultura Alkartea.
 • Ariztimuño, B. (2010). Tolosako eta Ataungo hizkerak: Hizkuntz bariazioa eta konbergentzia joerak. Uztaro, 72, 79-96. https://doi.org/10.26876/uztaro.72.2010.4
 • Artzelus, A. (2019). Garaziko hizkuntza-aldakortasuna geografiaren, adinaren eta generoaren arabera. FLV, 127, 153-188. https://doi.org/10.35462/FLV127.5
 • Auer, P. (1998). Dialect levelling and standard varieties in Europe. Folia Linguistica, 32, 1-9. https://doi.org/10.1515/flin.1998.32.1-2.1
 • Auer, P. & Hinskens, F. (1996). The convergence and divergence of dialects in Europe. New and not so new developments in an old area. Sociolinguistica, 10, 1-30. https://doi.org/10.1515/9783110245158.1
 • Auer, P. & Hinskens, F. (2005). The role of interpersonal accommodation in a theory of language change. In P. Auer, F. Hinskens & P. Kerswill (arg.), Dialect change: Convergence and divergence in European languages (335.-357. or.). Cambridge: Cambridgeko Unibertsitatea. https://doi.org/10.1017/cbo9780511486623.015
 • Aurrekoetxea, G. (2004). Estandar eta dialektoen arteko bateratze-joerak (ikuspuntu teorikotik begirada bat). Uztaro, 50, 45 -5 7.
 • Aurrekoetxea, G. (2006). Hizkuntza estandarraren eta dialektoen arteko bateratze joerak. ASJU, 40(1-2), 133 -159.
 • Aurrekoetxea, G. (2010). Sociolinguistic and geolinguistic variation in the Basque language. Slavia Centralis, 3(1), 88-100. https://doi.org/10.17161/scn.1808.7328
 • Aurrekoetxea, G., Gaminde, I., Ormaetxea, J. L. & Videgain, X. (2019). Euskalkien sailkapen berria. Bilbo: UPV/EHU.
 • Bates, D, Maechler, M., Bolker, B. & Walker, S. (2015). Fitting linear mixed-effects models using lme4. Journal of Statistical Software, 67(1), 1-48. https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01
 • Bellmann, G. (1998). Between base dialect and standard language. Folia Linguistica,32, 23-34. https://doi.org/10.1515/flin.1998.32.1-2.23
 • Bidart, A. & Etxebarria, A. (2003). Lezamako toponimia. Bilbo: Labayru.
 • Birdsong, D., Gertken, L. M. & Amengual, M. (2012). Bilingual language profile: An easy-to-use instrument to assess bilingualism. Texas: The Center for Open Educational Resources and Language Learning, Texasko Unibertsitatea Austinen.
 • Bloomfield, L. (1933). Language. Chicago: Chicagoko Unibertsitatea.
 • Boberg, C. (2004). Real and apparent time in language change: late adoption of changes in Montreal English. American Speech, 79(3), 250-269. https://doi. org/10.1215/00031283-79-3-250
 • Borrego-Nieto, J. (1981). Sociolingüística rural. Investigación en Villadepera de Sayago. Salamanca: Salamancako Unibertsitatea.
 • Camino, I. (2009). Dialektologiatik euskalkietara tradizioan gaindi. Donostia: Elkar.
 • deCastro-Arrazola, V., Cavirani, E., Linke, K. & Torres-Tamarit, F. (2015). A typological study of vowel interactions in Basque. Isogloss, 1(2), 147-177. https://doi.org/10.5565/rev/isogloss.19
 • Cenoz, J. (2001) Basque in Spain and France. In G. Extra & D. Gorter (arg.), The other languages of Europe (45.-57. or.). Clevedon: Multilingual Matters.
 • Chambers, J. (1995). Sociolinguistic theory. Oxford: Blackwell.
 • Cheshire, J. (2002). Sex and gender in variation research. In J. K. Chambers, P. Trudgill & N. Schilling-Estes (arg.), The handbook of language variation and change (423.-443. or.). Oxford: Blackwell.
 • Cheshire, J., Gillett, A., Kerswill, P. & Williams, A. (1999). The role of adolescents in dialect levelling. Ekonomia eta Gizartea Ikertzeko Biltzarrari bidalitako Azken Txostena, 1999ko ekaina.
 • Clarke, S. (1982). Sampling attitudes to dialect varieties in St. John’s. In H. J. Paddock (arg.), Languages in Newfoundland and Labrador (2. arg.) (90.-105. or.). St. John’s: Memorial University of Newfoundland.
 • Clarke, S. (1991). Phonological variation and recent language change in St. John’s English. In J. Cheshire (arg.), English around the world: Sociolinguistic perspectives (109.-122. or.). Cambridge: Cambridgeko Unibertsitatea. https://doi.org/10.1017/cbo9780511611889.008
 • Cukor-Avila, P. & Bailey, G. (2013). Real time and apparent time. In J. Chambers & N. Schilling (arg.), The handbook of language variation and change (2. arg.) (239.-262. or.). Malden: Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118335598.ch11
 • Del Amo Castro, I. A. (2019). Lo que suena en Gaztea Irratia. Origen, evolución e influencia social de la emisora musical pública vasca. Zer, 24(47), 13-32. https://doi.org/10.1387/zer.20619
 • Denis, D., Hunt Gardner, M., Brook, M. & Tagliamonte, S. (2019). Peaks and arrowheads of vernacular reorganization. Language Variation and Change, 31, 43-67. https://doi.org/10.1017/S095439451900005X
 • Dorleijn, M. & Nortier, J. (2013). Multiethnolects: Kebabnorsk, Perkerdansk, Verlan, Kanakensprache, Straattaal, etc. In P. Bakker & Y. Matras (arg.), Contact languages: A comprehensive guide (229.-272. or.). Berlin: Mouton de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9781614513711.229
 • Douglass, W. A. (1976). Serving girls and sheepherders: Emigration and continuity in a Spanish Basque village. In J. B. Aceves & W. A. Douglass (arg.), The changing faces of rural Spain (45.-62. or.). New York: John Wiley.
 • Eckert, P. (1988). Adolescent social structure and the spread of linguistic change. Language in Society, 17, 183-207. https://doi.org/10.1017/S0047404500012756
 • Eckert, P. (1989). Jocks and burnouts: Social categories and identity in the High School. New York: Teachers College Press.
 • Eckert, P. (1997). Age as a sociolinguistic variable. In F. Coulmas (arg.), The handbook of sociolinguistics (151.-167. or.). Malden: Blackwell.
 • Echeverria, B. (2003a). Language ideologies and practices in (en)gendering the Basque nation. Language in Society, 32, 383- 413. https://doi.org/10.1017/s0047404503323048
 • Echeverria, B. (2003b). Schooling, language and ethnic identity in the Basque Autonomous Community. Anthropology & Education Quarterly, 34, 351- 62. https://doi.org/10.1525/aeq.2003.34.4.351
 • Echeverria, B. (2005). Language attitudes in San Sebastian: The Basque vernacular as challenge to Spanish language hegemony. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 26(3), 249-264. https://doi.org/10.1080/01434630508668407
 • Egurtzegi, A. & San Martin, I. (d.g.). Morfema mugetako hots aldaketak Zaldibarko euskaran: Azterketa akustikoa [Argitaratzeko aurkeztutako eskuidatzia].
 • Eguskiza, N. (2019). Hizkuntza aldakortasun geo-linguistikoa Arratian (doktore-tesia). UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz. https://addi.ehu.es/handle/10810/33204 helbidetik berreskuratua.
 • Eisikovits, E. (1988). Girl-talk/boy-talk: Sex differences in adolescent speech. In P. Collins & D. Blair (arg.), Australian English (35.-54. or.). St Lucia: Queenslandgo Unibertsitatea.
 • Elordieta, G. & Romera, M. (2021). The influence of social factors on the prosody of Spanish in contact with Basque. International Journal of Bilingualism, 25(1), 286-317. https://doi.org/10.1177/1367006920952867
 • Elordui, A. (2016). Elebakartasunetik heteroglosiara: Gaztea, bernakulizazioa gaztekomunikabideen diseinu sozioestilistikoan. Uztaro, 97, 31-52. https://doi.org/10.26876/uztaro.97.2016.3
 • Ensunza, A. (2015) Busturialdeko euskararen hizkuntza-aldakortasuna denboran eta espazioan (doktore-tesia). UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz. https://addi.ehu.eus/handle/10810/16701 helbidetik berreskuratua.
 • Ensunza, A. (2016). The linguistic variation of palatalization: The case of Gernika-Lumo. Dialectologia, 16, 71-91. https://doi.org/10.1344/dialectologia2015.16.4
 • Ensunza, A. (2019). The influence of standard Basque in Busturialdea: Demonstrative pronouns. Dialectologia, 22, 17-29. https://doi.org/10.1344/dialectologia2018.22.2
 • Erker, D. (2017a). The limits of named language varieties and the role of social salience in dialectal contact: The case of Spanish in the United States. Language and Linguistic Compass, 11(1), 1-20. https://doi.org/10.1111/lnc3.12232
 • Erker, D. (2017b). Contact, co-variation and sociolinguistic salience: What Mister Rogers knows about language change. University of Pennsylvania Working Papers, 23(2), 68-77.
 • Etxebarria, M. (2000). Variación sociolingüística en una comunidad bilingüe. Bilbo: UPV/EHU.
 • Eusko Jaurlaritza. (2013). V. Inkesta Soziolinguistikoa. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.
 • Eusko Jaurlaritza. (2016). VI. Inkesta Soziolinguistikoa. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.
 • Euskaltzaindia. (2010). Euskal Herri Hizkeren Atlasa (EHHA). Bilbo: Euskaltzaindia.
 • EUSTAT. (2020a). Etxebizitzen prezioa eta beharra. https://eu.eustat.eus/estadisticas/tema_444/opt_0/tipo_1/temas.html helbidetik berreskuratua
 • EUSTAT. (2020b). Lezamako datu estatistikoak. https://eu.eustat.eus/municipal/datos_estadisticos/lezama.html helbidetik berreskuratua
 • Fernández-Ulloa, T. (1997). Lenguas en contacto: caracterización del castellano del País Vasco y actitudes hacia la lengua. In J. M. Oro Cabanas & J. Varela Zapata (arg.), Actas del I 55 Congreso Internacional «Adquisición y aprendizaje de lenguas segundas y sus literaturas» (199.-214. or.). Lugo: Santiago de Compostelako Unibertsitatea.
 • Flemming, E. (1995). Phonetic detail in phonology: Evidence from assimilation and coarticulation. Proceedings of the South Western Optimality Theory Workshop, 5, 39-50.
 • Fishman, J. (1991). Reversing language shift: Theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages. Clevedon: Multilingual Matters.
 • Frazer, T. (1983). Sound change and social structure in a rural community. Language in Society, 12(3), 313-328. https://doi.org/10.1017/s0047404500009969
 • Foulkes, P. & Docherty, G. (2006). The social life of phonetics and phonology. Journal of Phonetics, 34, 409-438. https://doi.org/10.1016/j.wocn.2005.08.002
 • Gaindegia. (2014). Biztanleen mugikortasuna lurgune euskaldunean. https://www.uema.eus/wp-content/uploads/2015/02/6.-EGUNEROKO_MUGIKORTASUNA.pdf helbidetik berreskuratua.
 • Gaminde, I. (2006). Lezama berbarik berba. Bilbo: Erroteta.
 • Gaminde, I. (2007). Bizkaieraren irudiaz. Ikastorratza, 1, 1-15.
 • Gaminde, I. & Romero, A. (2011). Genero eta adina Bermeoko berbaldiaren fonemen eta hotsen frekuentzian. FLV, 113, 115-138.
 • Gaminde, I., Olalde, A., Etxebarria, A., Eguskiza, N. & Gaminde, U. (2018). Hizkuntza aldakortasuna Larrabetzun. Larrabetzu: Larrabetzuko Udala.
 • García Mouton, P. (2006). Mujer, dialecto y prestigio. In M. I. Sancho Rodríguez, L. Ruiz Solves & F. Gutiérrez García (arg.), Estudios sobre lengua, literatura y mujer (223.-234. or.). Jaen: Jaengo Unibertsitatea.
 • Gardner, N. (2000). Basque in Education in the Basque Autonomous Community. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.
 • Garrett, P., Coupland, N. & Williams, A. (2003). Investigating language attitudes: Social meanings of dialect, ethnicity and performance. Cardiff: Galesko Unibertsitatea.
 • Garrett, P., Bishop, H. & Coupland, N. (2009). Diasporic ethnolinguistic subjectivities: Patagonia, North America, and Wales. International Journal of the Sociology of Language, 195, 173-199. https://doi.org/10.1515/IJSL.2009.010
 • Haddican, B. (2003). Dialect contact in a Southern Basque town. Language Variation and Change, 15(1), 1-35. https://doi.org/10.10170S0954394503151010
 • Haddican, B. (2007). Suburbanization and language change in Basque. Language in Society, 36(5), 677-706. https://doi.org/10.1017/S0047404507070923
 • Haugen, E. (1966). Dialect, language, nation. American Anthropologist, 68, 922-935. https://doi.org/10.1525/aa.1966.68.4.02a00040
 • Hawkey, J. (2018). Language attitudes and minority rights: The case of Catalan in France. Cham: Palgrave Macmillan.
 • Hawkey, J. (2020). Language attitudes as predictors of morphosyntactic variation: Evidence from Catalan speakers in southern France. Journal of Sociolinguistics, 24(1), 16 -34. https://doi.org/10.1111/josl.12375
 • Hernández-Campoy, J. M. (2003). Complementary approaches to the diffusion of standard features in a local community. In J. Cheshire, D. Britain & P. Trudgill (arg.), Social dialectology: In honour of Peter Trudgill (23.-38. or.). Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/impact.16.04her
 • Holmes, J. (1993). Women’s talk: The question of sociolinguistic universals. Australian Journal of Communication, 20, 125-149.
 • Hualde, J. I. (1991). Basque phonology. London: Routledge.
 • Hualde, J. I. & Gaminde, I. (1997). Vowel interaction in Basque: a nearly exhaustive catalogue. ASJU, 31(1), 211-245.
 • Hualde, J. I. & Zuazo, K. (2007). The standardization of the Basque language. Language Problems and Language Planning, 31(2), 143-168. https://doi.org/10.1075/lplp.31.2.04hua
 • Ibáñez, M., Ortega, A., Santana, A. & Zabala, M. (1994). Casa, familia y trabajo en la historia de Bergara. Bergara: Bergarako Udala.
 • Jaffe, A. (2015). Defining the new speaker: theoretical perspectives and learner trajectories. International Journal of the Sociology of Language, 231, 21-44. https://doi.org/10.1515/ijsl-2014-0030
 • Jones, D. (1980). Gossip: Notes on women’s oral culture. In C. Kramarae (arg.), The voices and words of women and men (193.-198. or.). London: Pergamon Press.
 • Kerswill, P. (2002). Models of linguistic change and diffusion: new evidence from dialect levelling in British English. Reading Working Papers in Linguistics, 6, 167-216.
 • Kerswill, P. (2003). Dialect levelling and geographical diffusion in British English. In J. Cheshire, D. Britain & P. Trudgill (arg.), Social dialectology: In honour of Peter Trudgill (223.-243. or.). Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/impact.16.16ker
 • Kerswill, P. & Williams, A. (2002). Dialect recognition and speech community focussing in new and old Towns in England: The effects of dialect levelling, demographic and social networks. In D. Preston (arg.), Handbook of perceptual dialectology (173.-204. or.). Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/z.hpd2.16ker
 • Kirkham, S. & Moore, E. (2013). Adolescence. In J. Chambers, N. Schilling-Estes & P. Trudgill (arg.), The handbook of language variation and change (27 7.-296. or.). Oxford: Blackwell.
 • Kristiansen, T. (2009). The macro-level social meanings of late-modern Danish accents. Acta Linguistica Hafniensia, 41(1), 167-192. https://doi.org /10.1080/03740460903364219
 • Labov, W. (1963). The social motivation of a sound change. Word, 19, 273-309.
 • Labov, W. (1966). The social stratification of English in New York City. Washington: Centre for Applied Linguistics.
 • Labov, W. (1990). The Intersection of sex and social class in the course of linguistic change. Language Variation and Change, 2, 205-254. https://doi.org/10.1017/S0954394500000338
 • Labov, W. (2001). Principles of linguistic change: Social factors. Oxford: Blackwell.
 • Ladegaard, H. J. (2000). Language attitudes and sociolinguistic behaviour: Exploring attitude-behaviour relations in language. Journal of Sociolinguistics, 4(2), 214 -233. https://doi.org/10.1111/1467-9481.00112
 • Lantto, H. (2018). New Basques and code-switching: Purist tendencies, social pressures. In C. Smith-Christmas, N. Ó Murchadha, M. Hornsby, & M. Moriarty (arg.), New speakers of minority languages: Linguistic ideologies and practices (165.-187. or.). London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-57558-6_9
 • Lujanbio, O. (2016). Hizkuntza-aldakortasuna euskaran. Nafarroa ipar-mendebaldeko bi udalerritan egindako azterketa (doktore-tesia). Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU. https://addi.ehu.eus/handle/10810/19581 helbidetik berreskuratua.
 • Maclagan, M. A., Gordon, E. & Lewis, G. (1999). Women and sound change: Conservative and innovative behavior by the same speakers. L anguage Variation and Change, 11, 19-41. https://doi.org/10.1017/S0954394599111025
 • Manterola, A. (1994). La familia tradicional de Bizkaia. Bilbo: BBK.
 • Marshall, J. (2004). Language change and sociolinguistics: Rethinking social networks. Edinburgo: Palgrave.
 • Martínez de Luna, I. & Azurmendi, M. J. (2005). Final reflections. Basque: From the present toward the future. International Journal of the Sociology of Language, 174, 85-105. https://doi.org/10.1515/ijsl.2005.2005.174.85
 • Meyerhoff, M. (2018). Introducing sociolinguistics (3. arg.). New York: Routledge.
 • Milroy, J. & Milroy, L. (1985). Linguistic change, social network and speaker innovation. Journal of Linguistics, 21, 339-384. https://doi.org/10.1017/s0022226700010306
 • Milroy, J., Milroy, L., Hartley, S. & Walshaw, D. (1994). Glottal stops and Tyneside glottalization: Competing patterns of variation and change in British English. Language Variation and Change, 6, 327-358. https://doi.org/10.1017/S095439450000171X
 • Milroy, J. & Milroy, L. (1999). Authority in language: Investigating standard English (3. arg.). London: Routledge.
 • Milroy, L. (2002). Introduction: Mobility, contact and language change – Working with contemporary speech communities. Journal of Sociolinguistics, 6, 3-15. https://doi.org/10.1111/1467-9481.00174
 • Milroy, L. & Gordon, M. (2003). Sociolinguistics: Methods and interpretation. Oxford: Wiley Blackwell.
 • Mulac, A., Giles, H., Bradac, J. J. & Palomares, N. A. (2013). The gender-linked language effect: an empirical test of a general process model. Language Sciences, 38, 22-31. https://doi.org/10.1016/j.langsci.2012.12.004
 • Muñoz, B. (2019). Emakumeak eta lana Ordizian, 1880-1980: genero-ikuspegi bat. Ordizia: Ordiziako Udala.
 • Muxika-Loitzate, O. (2017). Sibilant merger in the variety of Basque spoken in Amorebieta-Etxano. Languages, 2, 25-44. https://doi.org/10.3390/languages2040025
 • Nance, C. (2015). ‘New’ Scottish Gaelic speakers in Glasgow: A phonetic study of lan-guage revitalisation. Language in Society, 44(4), 553-579. https://doi.org/10.1017/s0047404515000408
 • Oñederra, M. L. (2016). Standardisation of Basque: From grammar (1968) to pronunciation (1998). Sociolinguistica, 30(1), 125-144. https://doi.org/10.1515/soci-2016-0008
 • Oñederra, M. L. (2019, otsailaren 14). Ahoskera arautu eta i(ra)kats al daiteke? Eta ahoskera zer? jardunaldian aurkeztutako hitzaldia, Vitoria-Gasteiz. https://www.youtube.com/watch?v=r0tccOmIRvo helbidetik berreskuratua.
 • Ormaetxea, J. L. (2008). Otxandioko hizkera: Adinaren araberako bariazioa. FLV, 40, 249-262.
 • Ormaetxea, J. L. (2011). Apparent time variation in Basque: variation in Aramaio and Otxandio. Dialectologia, 6, 25-44.
 • Oppenheim, B. (1982). An exercise in attitude measurement. In G. M. Breakwell, H. Foot & R. Gilmour (arg.), Social psychology: A practical manual (38.-56. or.). London: Macmillan.
 • Palomares, N. A., Giles, H., Soliz, J. & Gallois, C. (2016). Intergroup accommodation, social categories, and identities. In H. Giles (arg.), Communication accommodation theory: Negotiating personal relationships and social identities across contexts (123.-151. or.). Cambridge: Cambridgeko Unibertsitatea. https://doi.org/10.1017/cbo9781316226537.007
 • Paunonen, H. (1996). Language change in apparent time and in real time. In M. Thelander (arg.), Samspel & variation: Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen (375.-386. or.). Uppsala: Uppsalako Unibertsitatea.
 • Pérez-Izaguirre, E. (2018). ‘No, I don’t like the Basque language.’ Considering the role of cultural capital within boundary-work in Basque education. Social Sciences, 7(9), 1-20. https://doi.org/10.3390/socsci7090150
 • Perez Landa, E. (2006). Bokal-elkarketak beratarren hizkeran. Uztaro, 57, 49-64.
 • Pooley, T. (2012). Dialect levelling in Southern France. Nottingham French Studies, 46, 40-63. https://doi.org/10.3366/nfs.2007-2.004
 • R Taldea (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Viena. http://www.r-project.org helbidetik berreskuratua.
 • Regan, B. (2020). The split of a fricative merger due to dialect contact and societal changes: A sociophonetic study on Andalusian Spanish read-speech. L anguage Variation and Change, 32, 159-190. https://doi.org/10.1017/S0954394520000113
 • Rodríguez-Ordóñez, I. (2020). New speakers of Basque: a Basque-Spanish contact approach. In L. Grenoble, P. Lane & U. Røyneland (arg.), Linguistic Minorities in Europe Online. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/lme.9967442
 • Romero, S. (2009). Phonological markedness, regional identity, and sex in Mayan The fricativization of intervocalic /l/ in K’iche’. In J. Stanford & D. Preston (arg.), Variation in indigenous minority languages (281.-297. or.). Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/impact.25.14rom
 • Sankoff, G. (1980). The social life of language. Philadelphia: Pennsylvaniako Unibertsitatea.
 • Schilling-Estes, N. (2000). Investigating intra-ethnic differentiation: /ay/ in Lumbee Native American English. Language Variation and Change, 12, 141-174. https://doi.org/10.1017/S0954394500122021
 • Seale, C. (2006). Gender accommodation in online cancer support groups. Health, 10(3), 345-360. https://doi.org/10.1177/1363459306064495
 • Sloetjes, H. & Wittenberg, P. (2019). ELAN (5.8 bertsioa) [Ordenagailu softwarea].
 • Nijmegen: Max Planck Institute for Psycholinguistics, The Language Archive. https://archive.mpi.nl/tla/elan helbidetik berreskuratua.
 • Soziolinguistika Klusterra. (2017). Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketa, UEMAko udalerriak eta Tolosaldea. Sarean eskuragarri: https://www.uema.eus/wp-content/uploads/2017/11/Kale-neurketa2017-TXOSTENA.pdf
 • Soziolinguistika Klusterra. (d.g.). Euskararen datu soziolinguistikoen biltegia. Euskararen Datu-Basea. http://www.soziolinguistika.eus/edb/index.php?erakus=aurkezpena helbidetik berreskuratua.
 • Tagliamonte, S. (2005). So who? Like how? Just what?: Discourse markers in the conversations of young Canadians. Journal of Pragmatics, 37(11), 1896-1915. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2005.02.017
 • Torgersen, E. & Kerswill, P. (2004) Internal and external motivation in phonetic change: Dialect levelling outcomes for an English vowel shift. Journal of Sociolinguistics, 8(1), 23-53. https://doi.org/10.1111/j.1467-9841.2004.00250.x
 • Troncoso-Ruiz, A. & Elordieta, G. (2017). Prosodic accommodation and salience: The nuclear contours of Andalusian Spanish speakers in Asturias. Loquens, 4(2), 1-15. https://doi.org/10.3989/loquens.2017.043.
 • Trudgill, P. (1972). Sex, covert prestige and linguistic change in the urban British English of Norwich. Language in Society, 1(2), 179-195. https://doi.org/10.1017/s0047404500000488
 • Trudgill, P. (1986). Dialects in contact. Oxford: Blackwell.
 • Unamuno, L. & Aurrekoetxea, G. (2013). Dialect levelling in the Basque Country. Newcastle Working Papers in Linguistics, 19(1), 152-167.
 • Urla, J. (2012). Reclaiming Basque: language, nation, and cultural activism. Reno: Nevadako Unibertsitatea.
 • Urla, J., Amorrortu, E., Ortega, A. & Goirigolzarri, J. (2017). Basque standardization and the new speaker: Political praxis and the shifting dynamics of authority and value. In P. Lane, J. Costa & H. De Korne (arg.), Standardizing minority languages (24.-46. or.). London: Routledge.
 • Wagner, S. (2012). Age grading in sociolinguistic theory. Language and Linguistics Compass, 6(6), 371-382. https://doi.org/10.1002/lnc3.343
 • Watt, D. (2000). Phonetic parallels between the close-mid vowels of Tyneside English: Are they internally or externally motivated?. Language Variation and Change, 12, 69-101. https://doi.org/10.1017/S0954394500121040
 • Watt, D. (2002). ‘I don’t speak with a Geordie accent, I speak, like, the Northern accent’: contact-induced levelling in the Tyneside vowel system. Journal of Sociolinguistics, 6, 44 - 63. https://doi.org/10.1111/1467-9481.00176
 • Williams, A. & Kerswill, P. (1999). Dialect levelling: change and continuity in Milton Keynes. In P. Foulkes & G. Docherty (arg.), Urban voices: accent studies in the British Isles (141.-162. or.). London: Arnold. https://doi.org/10.4324/9781315832470-16
 • Woods, N. (1997). The formation and development of New Zealand English. Journal of Sociolinguistics, 1(1), 95-125. https://doi.org/10.1111/1467-9481.00005
 • Woolard, K. A. (2016). Singular and plural ideologies of linguistic authority in 21st century Catalonia. Oxford: Oxfordeko Unibertsitatea. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190258610.001.0001
 • Yaeger-Dror, M. (1994). Phonetic evidence for sound change in Quebec French. In P. A. Keating (arg.), Phonological structure and phonetic form: Papers in laboratory phonology III (267.-292. or.). Cambridge: Cambridgeko Unibertsitatea. https://doi.org/10.1017/cbo9780511659461.016
 • Yrizar, P. (1991a). Morfología del verbo guipuzcoano. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • Yrizar, P. (1991b). Morfología del verbo vizcaíno. Bilbo: Euskaltzaindia.
 • Zelaieta, E. (2004). Bortzerrietako euskara, herriz herri (ez)berdintasunetan barrena. FLV, 96, 223-248.
 • Zuazo, K. (1998). Euskalkiak, gaur. FLV, 78, 191-234.
 • Zuazo, K. (2008). Euskalkiak, euskararen dialektoak. Donostia: Elkar.
 • Zuazo, K. (2014). Euskalkiak. Donostia: Elkar.
 • Zuazo, K. & Goiti, U. (2016). Uribe Kosta, Txorierri eta Mungialdeko euskara. Leioa: UPV/EHU.
 • Zubillaga, H. & Gaminde, I. (2010). /t/ren palatalizazioa Lekeitioko euskaran. Ikastorratza, 3, 1-9.
 • Zuloaga, E. (2017). Beheko bokalaren asimilazioaren historiarako: Mendebaldeko lekukotasunak. FLV, 123, 167-199. https://doi.org/10.35462/flv123.6
 • Zuloaga, E. (2019). Mendebaleko euskararen azterketa dialektologiko-diakronikorantz (doktore-tesia). UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz. https://addi.ehu.es/handle/10810/49846 helbidetik eskuratua.