Caracterització arqueomètrica de la ceràmica vidriada decorada de la Baixa Edat Mitjana al Renaixement als centres productors de la Península Ibèrica

  1. Garcia Iñañez, Javier
Supervised by:
  1. Jaume Buxeda Garrigós Director

Defence university: Universitat de Barcelona

Fecha de defensa: 05 February 2007

Committee:
  1. Michael D. Glascock Chair
  2. Vassilis Kilikoglou Secretary
  3. Fernando Amores Carredano Committee member
  4. José Ignacio Padilla Lapuente Committee member
  5. Judit Molera Marimon Committee member

Type: Thesis

Teseo: 135374 DIALNET lock_openTDX editor

Abstract

En el present treball es fa una proposta destudi de materials arqueològics ceràmics vidrats procedents dels principals centres productors de la Península Ibèrica amb una cronologia ubicada entre els segles XIV i XVIII, tot i prestant especial atenció als materials amb cronologies compreses en els segles XVI i XVII. Shan aplicat diverses tècniques analítiques per a lestudi químic i físic dels materials en qüestió, també anomenats històricament com a pisa o majòlica. Daquesta manera, shan emprat la fluorescència de raigs X (FRX) i lanàlisi per activació neutrònica (AAN) per tal de caracteritzar les composicions químiques de les pastes ceràmiques. A més, també shan emprat la difracció de raigs X (DRX) per tal destudiar les fases minerals i estimar possibles contaminacions i/o alteracions i temperatures de cocció equivalent de les pastes ceràmiques. Daltra banda, també shan emprat la microscòpia electrònica de rastreig (MER) per estudiar la microestructura i composicions químiques de les ceràmiques, especialment de les cobertes vidrades. Aquestes també han estat estudiades mitjançant lespectrometria de masses amb plasma acoblat inductivament i ablació làser (LA-ICP-MS). A més a més, també shan realitzat diversos tests de propietats mecàniques per tal davaluar la duresa i resistència del vidrat i de la peça ceràmica en conjunt. Aquest estudi sha centrat en la identificació de les diferents produccions existents en els diversos centres productors i, a més, entre les ceràmiques duna mateixa ciutat productora. Igualment, també shan caracteritzat les atribucions i diferències tecnològiques de les diferents produccions. Metodològicament, el present treball aborda una nova visió destudi de les ceràmiques majòliques emprant complementàriament diverses tècniques analítiques que, un cop implementats els seus resultats, proporcionen una informació altament rellevant sobre les característiques químiques de les diferents produccions ceràmiques i, alhora, també sobre les seves diferències tècniques qualitatives i tècniques. Daquesta manera, es permet la obtenció duna visió més ampla sobre la producció daquest tipus de vaixella ceràmica, la qual pot arribar a ésser més complexa dallò actualment conegut. " ENGLISH SUMMARY: This work proposes the study of archaeological glazed pottery coming from the main production centers of the Iberian Peninsula. These materials are dated back to the 14th to 18th centuries, but the study is especially focused on the 16th and 17th centurys pottery. In the present work different analytical techniques have been applied in order to deep into the chemical and physical study of the archaeological materials known as majolica. For that reason, different analytical techniques have been carried out in order to characterize the archaeological artifacts chemically and technologically. Thus, X ray fluorescence (XRF) and neutron activation analysis (NAA) have been performed to achieve a good chemical understanding of the material. Furthermore, X ray diffraction (XRD) has been employed to study the mineralogical phases existing in the clay pastes in order to achieve a good understanding of the possible alteration and/or contamination phases and also their estimate firing temperature. In addition, scanning electron microscopy (SEM) and inductively coupled plasma mass spectrometry by laser ablation (LA-ICP-MS) have been carried out to obtain valuable data about the majolica technology and glaze compositions. Moreover, mechanical properties tests have been also used to assess the strength and hardness of majolica ware and its glaze. Therefore, this study has been focused on the identification of the different existing productions at the different production centers and, even in the same production town. In addition, technological features and differences between the different productions have been also determined. Methodologically, the present study faces a new vision about the study of majolica pottery using an array of analytical techniques, which provide us valuable information about the chemical features of each pottery production. Moreover, they also provide very important data about the different technological features and qualities on ancient majolica pottery. For all of these reasons, this work allows acquiring a wider vision about the majolica production; which might be more complex than the present knowledge. "