"-le/-tzaile" inflexiozko atzizkiaz

  1. Fernández Fernández, Beatriz
  2. Oyharçabal, Beñat
  3. Landa, Josu
  4. Sarasola Errazquin, Ibon
Journal:
Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology

ISSN: 0582-6152

Year of publication: 2010

Volume: 44

Issue: 2

Pages: 457-510

Type: Article

More publications in: Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology

Abstract

Lan honetan -le/-tzaile inflexiozko atzizkia aztertuko dugu, eratorpenezko -le/-tzaile atzizkiarekin konparatuz. -le/-tzaile eratorpenezko atzizkiaz sortutako hitzek barne argumentua jaso dezakete gehienez ere; -le/-tzaile inflexiozko atzizkiak, aldiz, askotariko osagaiak bildu ditzakete: datibo sintagmak, postposizio sintagmak, adberbio sintagmak eta baita mendeko perpausak ere. Honen ondorioz, badirudi inflexiozko atzizkiaren osagarria aS (aditz txikiaren sintagma) dela edo are goragoko beste islapen bat (beharbada Inflexio sintagma). Partizipio predikatuko egituretan bezalaxe, litekeena da -le/-tzaile egituretan ere operatzaile isilen bitartez sortzea predikazioa. Azterbide honek, halaber, erlatibo generikoen eta gure egituraren arteko antzekotasunak azaltzen ditu.