Kurutziaga ikastolako gorputz hezkuntzan giza genero eredu motorrak

  1. SANTEODORO EGIA, YOLANDA
Supervised by:
  1. Asier Oiarbide Goikoetxea Director
  2. Joseba Etxebeste Otegi Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 02 June 2015

Committee:
  1. Baleren Bakaikoa Azurmendi Chair
  2. Beatriz Garai Ibáñez de Elejalde Secretary
  3. Rosa Rodríguez Arregi Committee member
  4. Roldán Jimeno Aranguren Committee member
  5. Aurkene Alzua Sorzabal Committee member
Department:
  1. Educación Física y Deportiva

Type: Thesis

Abstract

Ikerketa lan honetan helburua gorputz hezkuntza praktika motorrak sustatzen duengiza genero eredua ezagutzea da. Horretarako, Durangoko Kurutziaga ikastolan LehenHezkuntzako hirugarren zikloan jarri da arreta. Gorputz hezkuntzan, alde batetik, neskeketa mutilek gauzatu dituzten jarduera motorren barne logika aztertu da: espazioarenerabilerari, parte hartzaileen arteko elkarrekintzari, denboraren zentzuari eta objektuenerabilpenari dagozkien esanahiak miatu dira. Bestetik, aztertu den gorputz hezkuntzagauzatu den kulturaren ezaugarriak azaldu dira, arreta generoarekiko adierazpen kulturaletanjarriz. Ezaugarrien arteko uztarketa ikerketa etnografikotik abiatu da. Metodologiakualitatiboa erabili da, behaketa parte-hartzailea eta dokumentuen azterketak ikertu dengorputz hezkuntzaren testuingurua miatzeko baliabide metodologikoak izan dira. Datuenanalisiari hurbiltze prozesua ardurarekin egin da. Lehenengo, Durangoko Kurutziagaikastolako gorputz hezkuntzan proposatu diren jarduera motorren barne ezaugarriakbanan-banan aztertu dira. Gero, ezaugarrien arteko loturen azterketa egiteko. Prozesuhonen ondorioz genero ikuspuntutik errealitateak agertzen joan dira. Ikerketaren hasierakoanalisiek ikerketa sakontzeko bidea zabaldu dute. Kurutziaga ikastolako gorputz hezkuntzarenazterlan honetan ondorioztatu da emakumeari egotzitako giza genero ereduagizonari egotzitako eredu maskulino hegemonikoarekiko menpe kokatu dela, tradizioanezarritako emakumezko eta gizonezko giza generoen arteko menpekotasun harremanasustatu da, giza genero harreman suspertzaileak saihestuz.El objetivo de este trabajo de investigaci¿n es conocer el modelo social de g¿neroque la educaci¿n f¿sica suscita. Para ello, se ha puesto la atenci¿n en el tercer ciclo deEducaci¿n Primaria de la ikastola Kurutziaga de Durango. Por una parte, se ha analizadola l¿gica interna de las actividades motrices que han realizado las chicas y chicos eneducaci¿n f¿sica: se han analizado los significados referentes a la utilizaci¿n del espacio,la interacci¿n entre los participantes, el sentido del tiempo y la utilizaci¿n de objeto.Por otra parte, se ha analizado el contexto cultural en el que se ha llevado a cabo laeducaci¿n f¿sica analizada, poniendo la atenci¿n en las expresiones culturales referidasal g¿nero. La relaci¿n entre las caracter¿sticas parte de una investigaci¿n etnogr¿fica.Se ha utilizado una metodolog¿a cualitativa, la observaci¿n participante y el examen dedocumentos son los recursos metodol¿gicos utilizados para analizar el contexto de laeducaci¿n f¿sica que se ha investigado. El acercamiento al an¿lisis de datos ha sidocuidadoso. Primeramente, se han analizado una a una las caracter¿sticas de la l¿gicainterna de las actividades motrices propuestas en la educaci¿n f¿sica de la ikastola Kurutziaga.Para posteriormente, realizar el examen de la relaci¿n existente entre esas caracter¿sticas.En este trabajo de examen de la educaci¿n f¿sica de la ikastola Kurutziagase ha concluido que el modelo de g¿nero social vinculado a la mujer se ha supeditado almodelo de g¿nero masculino hegem¿nico vinculado al hombre. Se ha promovido la relaci¿nde subordinaci¿n entre los g¿neros sociales femenino y masculino determinadostradicionalmente, evitando las relaciones sociales de g¿nero emergentes.