Nafarroako ipar-mendebaleko hizkeren egitura geolinguistikoa

  1. Apalauza Ollo, Amaia
Supervised by:
  1. Iñaki Camino Lertxundi Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 11 April 2011

Committee:
  1. Pello Salaburu Etxeberria Chair
  2. Iñaki Gaminde Terraza Secretary
  3. Orreaga Ibarra Murillo Committee member
  4. José Ignacio Hualde Committee member
  5. Patxi Salaberri Zaralegi Committee member
Department:
  1. Lingüística y Estudios Vascos

Type: Thesis

Teseo: 309669 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Hizkuntza aldakorra da berez, ez da gauza estatikoa, eta aldakortasun hori ikuspuntu askotatik azter daiteke. Dialektologiaren helburua da hizkuntza espazioan zehar nola aldatzen den aztertzea, eta marko horretan kokatzen da tesi hau. Nafarroako ipar-mendebaleko lau ibarretako euskara aztertu dugu: Imotz, Basaburu Nagusia, Larraun eta Araitz-Betelu. Hizkera horiek espazioan nola banatzen eta egituratzen diren ikertu dugu, herritik herrira edo eskualdetik eskualdera aldatuz edo berdinduz doazen hizkuntza-ezaugarriak identifikatuz, eta betiere denbora (alegia, historia) eta beste ikuspuntu batzuk ere aintzat harturik. Dialektologiaren ildo kontrastiboaren baitan, ingurumariko hizkerak ere kontuan izan ditugu, hizkuntza-ezaugarrien eta are mintzoen mugak hobeki identifikatzeko asmoz. Bestalde, hizkera batek hiztun-erkidego bat du beti atzetik, eta baitezpadakoa da erkidego horren ezaugarriei eta mendez mende izandako harremanei erreparatzea, horrek zeharo baldintzatzen baitu hizkera bat halakoa edo holakoa izatea. Ikuspegi sinkronikoa eta diakronikoa baliatuz, Nafarroako ipar-mendebaleko euskaran zein ezaugarri dagoen, ezaugarri horiek zein antzinatasun duten eta, azken batean, ezaugarriak espazioan nola banatzen diren ikertzea izan da tesi honen asmoa. Azkenik, eremu horretako hizkeren sailkapenari buruzko ikuspegi berri bat eman dugu, erdigune linguistiko bat osatzeak dakartzan arazo eta zailtasunez jabeturik. La lengua varía por naturaleza; no es estática, y esa variabilidad puede analizarse desde varios puntos de vista.El objetivo de la dialectología es el análisis de la variabilidad de la lengua en el espacio, y esta tesis se sitúa, por lo tanto, en ese marco teórico. Hemos investigado el euskara de cuatro valles de la Navarra del noroeste: Imotz, Basaburu Nagusia/Basaburúa Mayor, Larraun y Araitz-Betelu. Hemos analizado cómo se distribuyen y se estructuran dichas variantes dialectales, identificando las características lingüísticas que van variando o acercándose de una localidad a otra o de una comarca a otra, y hemos tenido en cuenta también otros puntos de vista como el enfoque diacrónico. La tesis se sitúa en el marco contrastivo, por lo que hemos analizado también las hablas cercanas a nuestro territorio de estudio, con el fin de delimitar más acertadamente las fronteras dialectales del vascuence hablado en el oeste de Navarra. Por otro lado, detrás de un habla están sus hablantes, por lo que se hace necesario estudiar también las características y la evolución de las comunidades lingüísticas a lo largo de los últimos siglos, ya que puede ser la clave para entender hechos que se reflejan en la lengua. Desde un enfoque sincrónico y diacrónico, hemos estudiado las características lingüísticas del euskara de la Navarra del noroeste, así como la antigüedad de las mismas y su distribución espacial. Por último, hemos aportado un nuevo enfoque sobre la clasificación dialectal del territorio estudiado, teniendo en cuenta los problemas o las dificultades que puede acarrear el análisis de variadades dialectales centrales.